ข่าวด่วน>>>

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาผ่านการตรวจรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกรแล้ว....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

เอกสารการเทียบรายวิชา

ประกาศรับสมัครงาน>>>

รับสมัคร วิศวกรโยธามานวนมาก

ข่าวสำหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา >>>

>สหกิจศึกษา<

สหกิจศึกษา

เอกสารสำหรับสถานประกอบการ เอกสารสำหรับนักศึกษา

ประกาศ มทร.อีสาน นครราชสีมา (การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ 1การจัดตั้งศูนย์ป้องปรามกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2554---1 การจัดตั้งศูนย์ป้องปรามกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2554---2ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ2คณะกรรมการศูนย์ป้องปรามกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา..

กำหนดวันลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน

Download ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร

Download โปรแกรมทางด้านวิศวกรรมโยธา

ตรวจสอบผลการสอบ

ตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2555

ตารางสอน 1/2554

หลักสูตร 4 ปี ี--หลักสูตรเทียบโอน(ภาคปกติ)--

หลักสูตรเทียบโอน(ภาคสมทบ1)--หลักสูตรเทียบโอน(ภาคสมทบ2)

Download ขั้นตอนการยื่นเอกสารการเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา (Pre Project)

Download ขั้นตอนการยื่นเอกสาร โครงงานวิศวกรรมโยธา ( Project)

Download เอกสารรายวิชา การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา (Pre Project)--

Download เอกสารรายวิชา โครงงานวิศวกรรมโยธา ( Project)

แจ้งประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มคุณค่า ตำรา และหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา"

 

ประกาศ

การสอบปลายภาควิชา Foundation Engineering  และวิชา Computer Method for CE

ประกาศการจัดการเรียนร่วมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในชั้นปีที่ 1-2

 

ข่าวสำหรับอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา>>>

รายชื่อนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2555

เอกสารสำหรับอาจารย์

เอกสารสำหรับอาจารยที่ปรึกษา์

ตารางสอน อาจารย์

เอกสารประจำสาขาวิศวกรรมโยธา

แผนการดำเนินงานผู้สอน

แบบฟอร์ม ISO 9001_2008

ตัวอย่าง มคอ.3 , มคอ.5

แบบฟอร์ม ประวัติทำเนียบอาจารย์ผู้สอน

วิธีการตรวจประเมินกิจกรรม 5

กับรางวัลที่ได้รับ

 

ใบเสนอความต้องวัสดุสำนักงาน

แบบฟอร์มกลางในการนำเสนองาน Powerpoint

แจ้งประชาสัมพันธ์

แจ้งอาจารที่ปรึกษาทุกท่าน

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พศ 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา

 

ภาพกิจกรรมสาขาวิศวกรรมโยธา>>>

ภาพการตรวจการขอรับรองหลักสูตรการศึกษาและสถานศึกษาจากสภาวิศวกร...

งานสืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างสัมพันธ์อันดี 29 มิ.ย. 54

งานสืบสานวัฒนธรรมไทย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาร่วมทำโรงทานที่วัดป่าสาลวัน

 

 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ>>>

ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทคอนกรีตกำลังสูงจากการแข่งขัน คอนกรีตพลังช้างครั้งที่ 12

ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน"คอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4"

ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศและรางวัลพิเศษ จากการแข่งขัน "คอนกรีตพลังช้าง ครั้งที่ 9 "

ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ จากการแข่งขัน "คอนกรีตพลังช้าง ครั้งที่ 11 " ข่าว คอนกรีตพลังช้าง ครั้งที่ 11

 

 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โทรศัพท์ 044-233000 , 044-271312 ต่อ 3211